YGIS geeft inzicht in de klimaatbestendigheid van uw wijk

Onze wijken, dorpen en steden worden continue ontwikkeld. De overheid staat voor een uitdaging om balans tussen klimaat, maatschappij en biodiversiteit in de wijk te verbeteren. Om concreet inzicht te krijgen in de kansen die in een wijk liggen heeft Wijken van de Toekomst samen met YGIS analyses uitgevoerd om hier inzicht in te geven.

Zes essentiële thema’s

Binnen Wijken van de Toekomst wordt een wijk getoetst op de thema’s:

  • groen
  • natuur
  • milieukwaliteit en gezondheid
  • energie en mobiliteit
  • leefbaarheid
  • water

De score die hieruit volgt is een gewogen gemiddelde van de scores van de deelonderwerpen.
Aan de hand van data-analyses, het uitvoeren van een wijkscan en een bewonersenquête wordt informatie verzameld over de toekomstbestendigheid van wijken en de behoeften van de inwoners.

Data-analyse zes thema’s

De data-analyses van de hierboven beschreven zes thema’s is uitgevoerd middels de beschikbare bronmaterialen. De gis-specialisten hebben met behulp van YGIS  analyses uitgevoerd en dit vertaald naar kaartmateriaal. Kaartmateriaal is belangrijk om in één oogopslag inzichtelijk te maken waar problemen en kansen liggen. Dit helpt de adviseurs om een beter beeld te krijgen van de situaties.

Om een indruk te geven welke geografische analyses uitgevoerd zijn worden hieronder enkele voorbeelden gegeven die toegepast zijn. Dit is een kleine greep uit meerdere analyses en onderzoeken.

  • Hoogwaardig groen & aandeel wijkgroen

Om te bepalen of er voldoende hoogwaardig groen en aandeel wijkgroen aanwezig is hebben de gis-specialisten op basis van actuele luchtfoto’s, Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), AHN, Beheer Openbare Ruimte (BOR) en veldinventarisatie bepaald wat de hoeveelheid gevelgroen en dakoppervlak beschikbaar is. Hoogwaardig groen is belangrijk voor CO2-opname en draagt bij aan de biodiversiteit.

Om een goed beeld te krijgen van het percentage groen in de wijk is er ook gekeken naar de verhouding ten opzichte van het aantal woningen.

 

 

  • Kronendek openbare ruimte

Bomen geven schaduw door hun boomkronen en dragen bij aan terugdringen van het hitte-eilandeffect. De analyse heeft zich gericht op het kronendek in relatie tot oppervlakte van de wijk aan de hand van de BGT- en BOR-data maar ook in relatie tot oppervlakte openbare ruimte.

  • Waterhinder op straat

Om te achterhalen hoeveel water er op straat komt te staan en eventueel op de particuliere percelen is de wijk geanalyseerd op een drietal neerslagsituaties. Om dit te bepalen is er gebruik gemaakt van aandeel verhard oppervlak en capaciteit van de riolering. Hiervoor zijn meerdere brontypen gebruikt waaronder ook de BGT en de BAG.

  • Voorkomen beschermde soorten

De hoeveelheid beschermde soorten kan iets zeggen over het voorkomen van bijzondere leefgebieden en de daaruit voortkomende biodiversiteit. Om dit in beeld te brengen is de ecoloog voorzien van een GIS-systeem om de inventarisatie uit te voeren. Vervolgens is op basis van de veldopname en waarnemingen vanuit Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) een analyse en kaartmateriaal gegenereerd om tot een score te komen voor dit thema.

Van data naar kaartmateriaal en dashboards

Van alle analyses en kaartmateriaal is een conflictanalyse uitgevoerd om te bepalen waar de knelpunten en kansen liggen. Tevens om te bepalen of thema’s invloed op elkaar hebben.
Vervolgens is er een nulrapportage gemaakt waarin de data-analyses een onderdeel zijn.
Vanuit deze analyses, wijkscan en enquête is een rapportage opgesteld.

Wijken van de toekomst heeft vervolgens met Stratopo een dashboard ontwikkeld. Met het dasboard kan in één oogopslag inzicht gegeven worden in de klimaatbestendigheid van de wijk. Daarnaast kan de wijk vergeleken worden met andere wijken in Nederland. In de dasboard is het mogelijk om per thema’s de scores te beoordelen.

Geografische data is essentieel bij het analyseren van een wijk. Op welke locaties is het risico op wateroverlast het grootst? Welke huishoudens ervaren geluidshinder? Heeft dit te maken met de nabijgelegen drukke weg? Hoever moeten mensen lopen naar de bushalte of een station? Het dashboard biedt de mogelijkheid om deze informatie van de wijk te bekijken in een interactieve kaart.

De resultaten in de afbeeldingen zijn fictief

Wilt u ook weten hoe toekomstbestendig uw wijk is?

Heeft u interesse in Wijken van de Toekomst en het dashboard? Neem vrijblijvend contact op met Richard Hendriks (rhendriks@ageladviseurs.nl).

Benieuwd naar de mogelijkheden?